Currículums

Currículums

CLÀUSULA INFORMATIVA

REGLAMENT EUROPEU 679/2016 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
LLEI ORGÀNICA 3/2018 DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS

Responsable del Tractament

L’informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporats a un tractament de dades personals denominat CURRICULUMS el responsable de la qual és MARGALIDA TERRASA PONS amb NIF 37337469M i amb domicili en C/ Antoni Maura 32 1r, 07420 de Sa Pobla, ILLES BALEARS (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el número 641121940 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia migmanutricio@gmail.com.

Delegat de Protecció de Dades

No hi ha Delegat de Protecció de Dades designat.

Finalitat del tractament

La finalitat és fer processos de selecció de personal per cobrir els llocs de treballs requerits pel responsable..

Termini de Conservació

El termini de conservació és: El termini de conservació serà d’un any, o bé quan l’interessat en retiri el consentiment..

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

No hi ha decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

Base Jurídica del Tractament

La base jurídica del responsable és l’interès legítim del responsable per a la selecció de personal i la contractació posterior. Així mateix, s’entén que hi ha consentiment exprés per part de la persona candidata en ser ella la que voluntàriament i sense petició directa per part del responsable, envia el currículum a les dependències del responsable.

Destinataris de Cessions

No es preveuen fer cessions a tercers, llevat de les que estan autoritzades per llei.

Transferències Internacionals

No es fan transferències internacionals.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També s’informa l’interessat que pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades.

Conócenos

Nos puedes seguir en las principales Redes Sociales
es_ESEspañol
Ir al contenido