fbpx

La teva web et pot sortir gratis

El disseny i programació de pàgines web i tendes online pot ser finançat a través dels ajuts destinats a promoure la implantació i adaptació de pàgines web i comerç electrònic, en pimes de les Illes Balears.

Les accions subvencionables són la implantació o millora de Pàgina web i/o comerç electrònic (que ha d’estar optimitzat per Search Engine Optimization (SEO) i per Responsive Web Design); i/o aplicacions i utilitzar un gestor de continguts perquè la PIME el pugui anar actualitzant i modificar la informació quan ho consideri oportú.

Quantia i acumulació dels ajuts

3.000 € de subvenció per cada projecte.

Sol·licitud i terminis

Les sol·licituds s’han de presentar, d’acord amb el models inclosos als annexos d’aquesta Resolució, disponibles aquí, adreçades al director general d’Innovació i Recerca, correctament emplenades, en el registre de la Direcció General d’ Innovació i Recerca (ubicada al Parc BIT, Edifici Naorte, Bloc A, 2n Porta 8 de 07121 Palma), en el registre de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme o a qualsevol dels registres prevists a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu.

Realitzar tràmits i sol·licitud

Beneficiaris i requisits

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les pimes i les agrupacions empresarials sense ànim de lucre que, a més de dur a terme l’ activitat que fomenti la concessió de la subvenció, compleixin els requisits següents:
a) Tenir la seva seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el Registre corresponent, així com, disposar de l’organització, l’estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l’objecte de la subvenció.
c) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, així com, de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució.
d) No incorre en alguna de les prohibicions que s’estableixen en l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions

A efectes d’aquesta convocatòria s’entén per pime l’empresa que compleix els requisits següents:
a) Que el volum de negocis anual no sigui superior a 50 milions d’euros o que el volum d’actius que consti en el darrer balanç de situació no excedeixi de 43 milions d’euros.
b) Que la plantilla sigui inferior a 250 treballadors, tot tenint en compte els criteris per al seu còmput que estableix l’article 5 de la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 (Recomanació 2003/361/CE) sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
c) Que no es tracti d’una empresa associada o vinculada amb cap altra empresa que no verifiqui els límits a què es refereixen les lletres anteriors, en els termes que s’han esmentat abans.

En cap cas podrà concertar el beneficiari l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb ell.

Les condicions per ser beneficiaris d'aquests ajuts s'hauran de mantenir tant en la presentació de la sol·licitud, com en el moment de la concessió, com en el del pagament i, en general, durant tot el procés de tramitació de l'ajuda fins a la seva justificació.

QUÈ OFERIM?

Disseny de pàgines web i tendes online responsives i autogestionables, que integren les millors eines de posicionament SEO. Continguts ilimitats, múltiples idiomes i multiplataforma.  de páginas web y tiendas online responsivas y autogestionables, que integran las mejores herramientas de posicionamiento SEO. Contenidos ilimitados, múltiples idiomas y multiplataforma. Les tendes online són aptes per a qualsevol tipus de comerç. Són fàcils de gestionar, senzilles, intuitives i segures.

Oferim plans d'allotjament web i registre de dominis totalment personalitzats i que compleixen exigens controls de seguretat. A més, gestionam i tramitam qualsevol registre o trasllat de domini. 

ALGUNS CASOS D'ÈXIT

Vols que ho tramitem? Envia un Whatsapp o crida al 686 93 14 73

 

Han trabajado, trabajan y esperamos que sigan trabajando con nosotros

 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client

Han trabajado, trabajan y esperamos que sigan trabajando con nosotros

  • Client
  • Client
  • Client
  • Client
  • Client
  • Client
  • Client
  • Client
  • Client
  • Client
  • Client
  • Client

Han trabajado, trabajan y esperamos que sigan trabajando con nosotros

 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client

Han trabajado, trabajan y esperamos que sigan trabajando con nosotros

 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client

Servicios

 

 

Hablemos

Los whatsapps son bienvenidos
686 93 14 73 Bernat
670 40 31 00 Vicenç
¿Un café? Ven a vernos C/ Om, 24, 07300, Inca, Mallorca
Escríbenos a hola@onsom.com o Síguenos en

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.