Política de privadesa

Política de privadesa

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

Razón Social: ONSOM SL (en adelante, la “Empresa” o el “Responsable”).
CIF: B57272916
Domicilio: C. OM, 24 – 07300 – INCA – ILLES BALEARS
Telèfon: 670403100
Email para comunicaciones en materia de Protección de datos: vicens@onsom.com

1.1. Normativa aplicable 

Nuestra Política de Privacidad se ha diseñado de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales. 

En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer aquesta Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats i termes aquí expressats. 

L'Empresa podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa podran ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

1.2. Delegat de Protecció de Dades

ONSOM SL, B57272916, C/ Om 24, 07300 Inca. dpd@lopdmallorca.com

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS 

El tractament que realitzem de les vostres dades personals respon a les finalitats següents: 

– Proporcionar informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.

– Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l'acceptació del corresponent pressupost/comanda i/o la signatura d'un contracte mercantil. 

– Enviar per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1. Termini de Conservació de les vostres dades 

Conservarem les vostres dades personals des que ens doneu el vostre consentiment fins que ho revoqui o bé sol·licite la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits. 

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES 

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d'acceptació d'aquesta política) en el moment de facilitar-nos les vostres dades personals. 

3.1. Consentiment per tractar les vostres dades 

En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l'Empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats indicades. 

3.2. Categories de dades 

Les dades que es demanen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l'adreça IP des d'on accedeix al formulari de recollida de dades.

4. MESURES DE SEGURETAT 

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l'art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. CESSIÓ DE DADES 

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. DRETS DE L'USUARI 

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

D'acord amb la legislació vigent té els drets següents: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

6.1. Com exercitar els meus drets? 

Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede acudir a la Autoridad de Control competente para obtener información adicional acerca de sus derechos. Los datos de contacto para el ejercicio de sus derechos son el teléfono 670403100 y el correo electrónico: vicens@onsom.com. Recuerde acompañar una copia de un documento que nos permita identificarle.

7. CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d'acord amb allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l'enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-lo a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o altre mitjà electrònic en tramesa d'informació sobre l'empresa.

Coneix-nos

Ens pots seguir a les principals Xarxes Socials
caCatalà
Saltar al contingut